Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

زکریا ۱: ۳ ولی اینک به شما می‌گویم که اگر بسوی من بازگشت کنید، من هم بسوی شما باز می‌گردم. آمین!

دوستِ خوبِ من، وقتی ما فروتن بشیم و از صمیمِ قلب به سوی خداوند برگردیم، او که خداوندِ وفاداریست، تمامی مسئولیت باز گشتِ ما به سوی خود را بر عهده میگیره

خداوند، پس از بازگشتِ فروتنانهٔ ما به سوی او، متضمنِ مبدل شدنِ ما به اون شخصی خواهد شد که برای آن منظور ما را آفریده.

دوستِ خوبِ من، چیز‌های بسیاری وجود دارند که متاسفانه ما میزانِ اهمیتِ اونها را در زندگیمون دستِ کم می‌‌گیریم.

چیز‌های بسیار با اهمیتی هستند که ما یا اصلا بهشون توجهی نداریم، یا که توجهٔ کم و ناکافی داریم.

یکی از شاخص‌ترین و مقدم‌ترین چیزهایی که ما یا اصلا بهش توجهی نداریم یا که کم به اون توجه می‌‌کنیم، کیفیتِ افکارمون" هستند.

دوستِ خوبِ من، آیا شما امروز، از همه چیز و همه کس؛ "نا امید" هستید؟ آیا شما امروز از همه چیز و همه کس؛ "مایوس و سر خرده" هستید؟آیا شما امروز، خودتون را "انسانی شکست خرده و بی‌ عرضه‌ای قلمداد می‌‌کنید؟"

آیا شما امروز، "کاملا دلسرد از همه چیز و همه کس هستید و هیچ اشتیاقی برای شروعِ فعالیتی ندارید؟"دوستِ خوبِ من،

دوستِ خوبِ من، اگه شما فقط یک حق انتخاب برای برگزیدنِ "خصلتی" را داشته باشید، چه "خصلتی" را بر می‌‌گزینید؟برای یافتنِ پاسخ به این سوال، وقتی به اینترنت مراجعه کردم، از این که تعدادِ بسیاری خصلتِ "فروتنی" را بیان کرده بودند خیلی تعجب کردم.

دوستِ خوبِ من، قبل از شروع این مطالعه در کلامِ خدا باید دو نکته را خوب بفهمیم و اونها را از هم تفکیک بدیم. نکتهٔ اول اینه که؛ "احساسِ تنهأیی"، یک وضعیت یا حالتِ فکری برای هر انسان هست.

دلیلِ احساسِ تنهأیی هر انسانی، حتما به "مکانِ فیزیکی" و یا "جا و مکانی" که او قرار داره مرتبط نیست

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top