Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

دوست گرامی من، خداوند برای زندگی شما، برنامهٔ خاصی دارد!

خداوند برای به کمال رسانیدنِ برنامهٔ خاص خودش، شما را خلق فرموده است. 

آیاتِ کلیدی: ۲تیموتائوس ۴: ۹ – ۱۸

  ۹ سعی کن که هر چه زودتر پیش من بیایی،   ۱۰ زیرا «دیماس» به خاطر عشقی که به این دنیا دارد مرا ترک کرده و به تسالونیکی رفته و «کریسکیس» به غلاطیه و «تیطُس» به دلماطیه رفته است‌.   ۱۱ تنها «لوقا» با من است‌. «مرقس» را بردار و با خود بیاور، چون برای

آیهٔ کلیدی: افسسیان ۴: ۲۹

  ۲۹ هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه بحسب حاجت و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند.

یونس ۱: ۱ – ۳

  سرپیچی یونس از دستور خدا  

  ۱ یک روز خداوند به یونس، پسر امیتای فرمود:   ۲ «به نینوا، شهر بزرگ برو و به مردم آنجا بگو که ظلم و شرارت آنها به پیشگاه من رسیده است.»   ۳ امّا یونس خواست که از حضور خداوند فرار کند. پس به بندر یافا رفت و در آنجا یک کشتی دید که عازم اسپانیا بود. یونس

آیاتِ کلیدی: اشعیا ۴۰: ۱ - ۳۱  

عزیزان، همهٔ ما هر از گاهی، به تسلّی خداوند نیاز مند می‌‌شویم! گاهی ما به خاطرِ بیماری خاص یا زخمی در بدنمان، دردهای فیزیکی را تجربه می‌‌کنیم و نیاز به تسلی داریم.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top