مزمور ۲۷: ۱ - ۳

دعای شکرگزاری

۱ خداوند نور و نجات‌ من‌ است‌، از كه‌ بترسم‌؟ خداوند حافظ‌ جان‌ من‌ است‌ از كه‌ هراسان‌ شوم‌؟ ۲ هنگامی‌ كه‌ بدكاران‌ بر من‌ هجوم‌ آوردند تا مرا نابود كنند، لغزیدند و افتادند. ۳ حتی‌ اگر لشگری‌ برضد من‌ برخیزد،

ترسی‌ به‌ دل‌ راه‌ نخواهم‌ داد! اگر علیه‌ من‌ جنگ‌ برپا كنند، به‌ خدا توكل‌ خواهم‌ كرد و نخواهم‌ ترسید!

از زمان گناه آدم و حوا و سقوطِ انسان، ترس همواره قسمتی از احساسات و عواطف همهٔ انسانها را در بر گرفته و پوشانیده است.

وقتی آدم و حوا از امر خداوند نا فرمانی کردند و سرکش شدند، از آن پس، آنها سعی در پنهان نمودن خود از خداوند نمودند و از او ترسیدند.

این مهم را ما در کلام خدا کتاب پیدایش ۳: ۱۰می‌‌خوانیم. ۱۰ آدم‌ جواب‌ داد: «صدای‌ تو را در باغ‌ شنیدم‌ و ترسیدم‌، زیرا برهنه‌ بودم‌؛ پس‌ خود را پنهان‌ كردم‌. »

از آن زمان تا به امروز شرایط انسان در مورد ترس تغییری نکرده است.

ترس، اضطراب، نگرانی و تشویش، به درجات مختلف اغلب افکار ما را تحت تاثیر خودشان قرار می‌‌دهند و در پی آن اعمال ما را.

دوستان، ترس می‌‌تواند ما را زمین گیر نموده و از زیستن در اراده مقدّس خداوند - خدمت به خداوند، و ریسک کردن برای جلال دادن به نام او در زندگیمان مانع گردد.

عزیزان، بیأیید برای غلبه بر ترس‌های زندگی از حقیقت مطلق کمک بگیریم.

شناخت این حقیقت می‌‌تواند ما را در مقابله با تمام ترس‌هایمان مقاوم گردانیده و پیروز گرداند.

۱ - حقیقت اولی که همهٔ ما ایمانداران به عیسی مسیح برای غلبه بر ترس‌های زندگی باید از آن اطمینان داشته باشیم این است که؛ "خداوند - خالق ما - توانا و مسلط بر همهٔ این هستی‌ می‌‌باشد!"

بله، وقتی بنا به هر دلیل ترس به شما هجوم می‌‌آورد، به یاد داشته باشید که خداوند، پدر آسمانی ما، قادر مطلق است و کنترل هیچ چیز و هیچ شرایطی از دست‌های پر توان او خارج نشده.

دوستان، بواسطهٔ زندگی کاملاً بی‌ گناهِ یگانه منجی ما عیسی مسیح، و مرگ داوطلبانهٔ وی بر روی صلیب جلجتا، دو تا از بزرگترین دشمنان ما برای همیشه شکست خوردند.

دو دشمن بزرگ ما که همواره در صدد نابودی ما می‌‌باشند، شیطان و مرگ هستند.

عیسی مسیح ما را از بردگی اسارت در گناه نجات بخشید.

شیطان قدرت و تسلط خود را بر زندگی ما، برای همیشه از دست داد.

از این والاتر این که، در ایمانمان به عیسی مسیح ما هرگز دوری و جدائی از خداوند را در هیچ زمانی تجربه نخواهیم نمود!

ایمان به مرگ فیزیکی (جسمی) عیسی مسیح، برای ما دروازهٔ ورودمان به بهشت را، جایی که تا ابد با خدای پدر بسر خواهیم برد گشوده است.

۲ - دوّمین حقیقتی که به یاد داشتن آن ما را بر ترس‌های زندگی پیروز می‌‌سازد این است که؛ "حال خداوند همیشه - در همهٔ شرایط در همه جا با ماست!"

دوستان، خداوند خود به ما این قول را داده است که وی همواره با ما خواهد بود.

در انجیل متی ۲۸: ۲۰عیسی مسیح می‌‌فرماید: ۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام ، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم ! »

توسط سکونت روح القدس در ما پس از ایمانمان به عیسی مسیح و دریافت نجات و حیات ابدی، حال خداوند نه تنها باماست، بلکه وی به مفهوم واقعی در ماست!

کلام خدا در رومیان ۸: ۳۸ - ۳۹این اطمینان را به ما می‌‌دهد که حال تا ا بد هیچ چیز نمی تواند بین ما و خداوند جدأیی بوجود آورد!

۳۸ زیرا من یقین می دانم که هیچ چیز نمی تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ ،نه زندگی ، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم ، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. ۳۹ در اوج آسمان و در عمق اقیانوسها، هیچ موجودی نمی تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده ، محروم سازد.

۳ -سومین حقیقتی که به یاد داشتن آن ما را در مقابل هجوم ترس‌های زندگی مقاوم ساخته و پیروز می‌‌گرداند این است که؛ "حال خداوند خود نه تنها در ما وجود دارد بلکه او در زندگی ما بسیار فعال می‌‌باشد!"

خداوند خود قول کمک به ما را داده و او همیشه به قول‌های مقدّس خود عمل می‌‌نماید.

خداوند کاملاً آگاه است که در زندگی ما چه می‌‌گذرد.

خداوند به خوبی قادر است تا تمام حوادث و وقایع سخت و دردناک برای ما را به پله‌های رشد روحانیمان و نهایتاً، دریافت برکات الهی خود مبدل سازد.

دوست گرامی من، به حقیقت قدرت، دانش، حضور و فعال بودن خداوند در زندگی خود و این هستی‌ محکم بچسب.

اجازه بده تا اطمینان از این حقایق، شما را بر تمام ترس‌هایتان پیروز گرداند.

آمین.

کوروش باقری