Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

آیاتِ کلیدی: انجیل متی ۲۸: ۱ – ۸

  رستاخیز عیسی  

  ۱ بعد از روز سبت، در سپیده دم صبح روز یکشنبه، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند‌.

عزیزانِ شنونده، در این برنامه، که قسمتِ چهارم از سری مطالعاتِ ما در کلامِ خدا - تحتِ عنوان، "زندگی پاک بوسیلهٔ روحِ خدا" می‌‌باشه، به صحبتمان در موردِ شادی پایدار و واقعی ادامه می‌‌دهم.

عزیزان، در این برنامه، به ادامهٔ مطالعهٔ خود، در کلامِ خدا در ارتباط با موضوعِ " زندگی پاک به وسیلهٔ روحِ خدا" می‌‌پردازیم.

شنوندگان عزیز، با عرضِ سلام، و این امید که در آرامش خداوند بسر می‌‌برید؛ برنامهٔ این هفته را در ادامهٔ مطالعه در کلامِ خدا، با عنوانِ ، "زندگی پاک به وسیلهٔ روحِ خدا" آغاز می‌‌کنم.

شنوندگانِ عزیز، با عرضِ سلام و این امید که در فیض و آرامش خداوند بسر می‌‌برید. در این برنامه، به مطالعهٔ خود در کلامِ خدا تحتِ عنوانِ ، "زندگی پاک بوسیلهٔ روحِ خدا" ادامه می‌‌دهم. این قسمتِ پنجم، از سری مطالعاتِ ما در مورد شناختِ این مبحث می‌‌باشد. 

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top