Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

دوستِ خوبِ من، اضطراب و نگرانی مبارزاتی هستند که در میدانِ جنگِ مغزِ ما، با حضورِ افکارِ ما بوجود می‌‌یاند.

برای پیشگیری از اضطراب و نگرانی، ما باید به طورِ صحیح و درست فکر کنیم!

دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا این فکر به ذهنِ شما خطور کرده که، اگه خدا از تمامی نیاز‌ها و شرایطِ زندگی من آگاهه، پس چرا من باید دعا کنم؟

اگه جوابتون مثبته، خودتون را سرزنش نکنید.

حکمتِ عیسی مسیح برای زندگی امروزِ من – ۱۲۴#

دوستِ خوبِ من، تنها چارهٔ غلبه بر فساد در جامعه‌های دنیای امروزهٔ ما، عوض شدنِ افکار و نو شدنِ قلب انسانهای هر جامعه است!

فسادِ موجود در هر جامعه، از قلبِ انسانهای اون جامعه سر چشمه میگیره.

دوستِ خوبِ من، ما عدمِ توافق، ستیز و کشمکشِ فردی بین انسانها را، اختلافِ نظر یا تناقض می‌‌نامیم.

اما عدمِ توافق، ستیز و کشمکش بین کشورها را "جنگ" می‌‌نامیم.

پس در واقع "جنگ"، همون عدمِ توافق، ستیز و کشمکشه  - ولی‌ بین افراد دو یا چند کشورِ مختلف با درگیری میلیونها انسان

حکمتِ عیسی مسیح برای زندگی امروزِ من – ۱۲۳#

عبرانیان ۱۳: ۵

دوستِ خوبِ من، گاهی جوابِ خداوند به درخواستِ ما از او، "بله" هست.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top