Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

مزمور ۵۵: ۲۲

  ۲۲ مشکلات خود را به خدا واگذار و او تو را حفظ خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بلغزد و بیفتد. آمین.

  ۳ من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند، به شما اعلام کردم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد،   ۴ در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطور که انبیا پیشگویی کرده بودند. آمین!

۱قرنتیان ۱۵: ۳ - ۴

عزیزان، در کلام خدا، در دوم تیموتائوس   ۴: ۲ می‌‌خوانیم که:

  ۲ در هر موقعیت، و در وقت و بی وقت، کلام خدا را اعلام نمایی. آماده باش تا هر وقت لازم شد، مومنین را اصلاح و توبیخ و تشویق کنی. همواره با صبر و بردباری کلام خدا را به ایشان تعلیم ده. آمین.

عزیزان، مطالعهٔ صحیحِ کلام خدا، برای ما روشن می‌‌سازد که؛ "خداوند - بنا به مشیتِ الهی خود، بعضی اوقات اجازهٔ ورود فلاکت هایی را به زندگی ما می‌‌دهد تا منظورِ خاصِ خودش را به کمال رساند." 

دوست من، آیا شما قادر به تشخیصِ صدای خدا هستید؟

آیا هنگامی که خدا با شما صحبت می‌‌کند، درک می‌‌کنید که، در واقع اوست خدا - که در حال صحبت با شما می‌‌باشد؟

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top