Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

شنوندگان عزیز، با عرضِ سلام، و این امید که در آرامش خداوند بسر می‌‌برید؛ برنامهٔ این هفته را در ادامهٔ مطالعه در کلامِ خدا، با عنوانِ ، "زندگی پاک به وسیلهٔ روحِ خدا" آغاز می‌‌کنم.

عزیزان، در این برنامه، به ادامهٔ مطالعهٔ خود، در کلامِ خدا در ارتباط با موضوعِ " زندگی پاک به وسیلهٔ روحِ خدا" می‌‌پردازیم.

عزیزان، خداوندِ مهربان، با روح مقدسِ خود، ما را در صورتِ فروتن شدن - و داشتنِ رابطه‌ای قلبی و شخصی با او، در زیستنِ یک زندگی پاک، حتماً کمک می‌‌کنه.

شنوندگانِ عزیز، با عرضِ سلام و این امید که در فیض و آرامش خداوند بسر می‌‌برید. در این برنامه، به مطالعهٔ خود در کلامِ خدا تحتِ عنوانِ ، "زندگی پاک بوسیلهٔ روحِ خدا" ادامه می‌‌دهم. این قسمتِ پنجم، از سری مطالعاتِ ما در مورد شناختِ این مبحث می‌‌باشد. 

عزیزان، وقتی شما به کریسمس می‌‌اندیشید، چه افکاری در مغزِ شما نقش می‌‌بندند؟

آیا کریسمس ناخود آگاهانه شما را به یاد خرید هدایا، جشن و پایکوبیها، دید و بازدید دوستان، غذاها و شیرینی‌های خوشمزه می‌‌اندازد؟

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top