Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

رومیان ۸: ۲۸ – ۲۹
۲۸- و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند.

پیدایش ۵۰: ۱۵ – ۲۱
۱۵- وقتی‌ برادران‌ یوسف‌ دیدند كه‌ پدرشان‌ مرده‌ است‌، به‌ یكدیگر گفتند: «حالا یوسف‌ انتقام‌ همه‌ بدیهایی‌ را كه‌ به‌ او روا داشتیم‌ از ما خواهد گرفت‌.»

پیدایش ۳۷: ۱۲ – ۳۶

 ۱۲- برادران‌ یوسف‌ گله‌های‌ پدرشان‌ را برای‌ چرانیدن‌ به‌ شكیم‌ برده‌ بودند.

پیدایش ۳۹: ۱ – ۲۳
۱- و اما یوسف‌ بدست‌ تاجران‌ اسماعیلی‌ به‌ مصر برده‌ شد. فوطیفار كه‌ یكی‌ از افسران‌ فرعون‌ و رئیس‌ محافظان‌ دربار بود، او را از ایشان‌ خرید.

مزمور ۳۷
۱- بسبب‌ بدكاران‌ خود را آزرده‌ خاطر مكن‌ و بر آدمهای‌ شرور حسد مبر.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top