Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

غلاطیان ۴: ۴ – ۵

  ۴ اما وقتی زمان معین فرا رسید خدا فرزند خود را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد   ۵ تا آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم‌.

دوستِ گرامی من، اغلب، وقتی ما با ناکامی و سر خوردگی، و یا نا امیدی، در کشمکش قرار می‌‌گیریم، در آن زمان، ما دلیل شکستِ خود، احساساتِ دردناکمان و بدبیاری را به "ارزشِ خودمان" نسبت می‌‌دهیم

انجیل متی ۱۶: ۲۴

۲۴ آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: «هر که می‌خواهد مرید من باشد، باید خود را فراموش کند و صلیب خود را برداشته، مرا پیروی کند.

مزمور ۹۲: ۱

۱ شکرگزاری از تو، ای خداوند، چه نیکوست. نام تو، ای خدای متعال، شایسته شکر و سپاس است.

ارمیا ۱: ۵

۴و۵ خداوند به من فرمود:«پیش از آنکه در رحم مادرت شکل بگیری تو را انتخاب کردم. پیش از اینکه چشـم به جهان بگشایی، تـو را برگزیـدم و تعییـن کردم تا در میـان مردم جهان پیام آور من باشی.»

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top