Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

انجیل متی ۲۷: ۵۱

۵۰ عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپرد. ۵۱ در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پائین دو پاره شد و چنان زمین لرزه ای شد که تخته سنگها شکافته……..

انجیل یوحنا ۳: ۱۵ – ۲۱

۱۵-من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده ، از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند.

یعقوب ۱: ۱۶

۱۹-برادران عزیز، به این نکته توجه کنید: بیشتر گوش بدهید، کمتر سخن بگویید، و زود خشمگین نشوید.

لازمه ضمیرتجدید حیات یافته:

آیا تا به حال با خود عهدی بسته اید که یک رفتارزشت خود را کنار بگذارید اما خیلی زود دوباره آنها را تکرار کرده باشید؟

 فریسیان و کاتبان، یعنی همان سران قوم یهود، قصد داشتن تا به هر گونه‌ای شده، عیسی مسیح را محکوم نموده و به دام اندازند.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top