Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

 انجیل متی ۱۶: ۲۱ – ۲۵

۲۱ از آن پس ، عیسی آشکارا به شاگردانش می گفت که او به اورشلیم خواهد رفت و در آنجاسران یهود و علمای مذهبی او را آزار داده ، خواهند کشت ؛ اما می گفت که روز سوم زنده خواهد شد. ۲۲ پطرس او را به کناری کشیده ، با مخالفت به او گفت : «سرور من ، خدا نکند که چنین اتفاقی برای شما

افسسیان ۶: ۱۰ – ۱۲

۱۰ در خاتمه از شما می خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود، نیرو بگیرید و زورآور شوید! ۱۱ خود را با تمام سلاح های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه ها و نیرنگهای شیطان ایستادگی نمایید. ۱۲ بدانید که جنگ ما با انسانها نیست ،

انجیل یوحنا ۱۵: ۹ – ۱۷

۹ ”همانطور که پدر مرا دوست دارد، من نیز شما را دوست دارم ، پس در محبت من بمانید. ۱۰ اگر از کلام من اطاعت نمایید، در محبت من خواهید ماند، درست همانگونه که من از احکام پدرم اطاعت می نمایـم و در محبت او می مانم .

اعمال رسولان ۱۶: ۱۶ – ۳۴

۱۶ یک روز که به محل دعا در کنار رودخانه می رفتیم ، به کنیزی برخوردیم که اسیر روحی ناپاک بود و فالگیری می کرد و از این راه سود کلانی عاید اربابانش می نمود.

مزامیر ۶۲: ۱ – ۲

۱ جان‌ من‌ تنها نزد خدا آرام‌ می‌یابد، زیرا نجات‌ من‌ از جانب‌ اوست‌. ۲ او نجات‌ دهنده‌ و تنها صخره‌ پناهگاه‌ من‌ است‌؛ او قلعه‌ محافظ‌ من‌ است‌، پس‌ هرگز شكست‌ نخواهم‌ خورد.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top