Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

اول قرنتیان ۳: ۱ – ۳

۱ برادران عزیز، مـن تابحال نتوانسته ام با شما همچون افراد بالغ سخن بگویم ، زیرا شما روحانی نیستید بلکه جسمانی ، و هنوز در مسیح رشد نکرده اید. ۲ مجبور شدم بجای غذای سنگین ، به شما شیر بدهم ، زیرا قادر به هضم آن نبودید. حتی حالا نیز باید به شما شیر داد.

انجیل لوقا ۱۰: ۲۵ – ۳۷

۲۵ روزی یکی از علمای دین که می خواست اعتقادات عیسی را امتحان کند، از او پرسید: “استاد، انسان چه باید بکند تا حیات جاودانی را بدست بیاورد؟” ۲۶ عیسی به او گفت : “در کتاب تورات ، در این باره چه نوشته شده است ؟” ۲۷ جواب داد:

رومیان ۸: ۲۸ – ۲۹

۲۸-و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند.

انجیل لوقا ۱۰: ۲۵ – ۳۷

۲۵ روزی یکی از علمای دین که می خواست اعتقادات عیسی را امتحان کند، از او پرسید: “استاد، انسان چه باید بکند تا حیات جاودانی را بدست بیاورد؟” ۲۶ عیسی به او گفت : “در کتاب تورات ، در این باره چه نوشته شده است ؟” ۲۷ جواب داد: “نوشته شده که خداوند، خدای خود را با تمام دل ،

یعقوب ۱: ۱۶

۱۹-برادران عزیز، به این نکته توجه کنید: بیشتر گوش بدهید، کمتر سخن بگویید، و زود خشمگین نشوید.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top