Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

لازمه ضمیرتجدید حیات یافته:

آیا تا به حال با خود عهدی بسته اید که یک رفتارزشت خود را کنار بگذارید اما خیلی زود دوباره آنها را تکرار کرده باشید؟

یعقوب ۱: ۱۶

۱۹-برادران عزیز، به این نکته توجه کنید: بیشتر گوش بدهید، کمتر سخن بگویید، و زود خشمگین نشوید.

 فریسیان و کاتبان، یعنی همان سران قوم یهود، قصد داشتن تا به هر گونه‌ای شده، عیسی مسیح را محکوم نموده و به دام اندازند.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top