Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

افسسیان ۵: ۱۵ – ۲۱

۱۵ پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشواری زندگی می کنیم . ۱۶ به همین جهت ، جهالت و نادانی را از خود دور کرده ، عاقل و خرداندیش باشید،

افسسیان ۶: ۱۳ – ۱۸

۱۳ بنابراین ، از یک یک سلاح های خدا به هنگام حمله دشمنتان ، شیطان ، استفاده کنید، تا بتوانید حمله های او را دفع نمایید و در آخر، بر پایهای خود محکم بایستید. ۱۴ اما برای این منظور، “کمربند محکم راستی “ رابه کمر ببندید و “زره عدالت خدا” را در بر نمایید.

افسسیان ۶: ۱۰ – ۱۲

۱۰ در خاتمه از شما می خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود، نیرو بگیرید و زورآور شوید! ۱۱ خود را با تمام سلاح های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه ها و نیرنگهای شیطان ایستادگی نمایید. ۱۲ بدانید که جنگ ما با انسانها نیست ،

 انجیل متی ۱۶: ۲۱ – ۲۵

۲۱ از آن پس ، عیسی آشکارا به شاگردانش می گفت که او به اورشلیم خواهد رفت و در آنجاسران یهود و علمای مذهبی او را آزار داده ، خواهند کشت ؛ اما می گفت که روز سوم زنده خواهد شد. ۲۲ پطرس او را به کناری کشیده ، با مخالفت به او گفت : «سرور من ، خدا نکند که چنین اتفاقی برای شما

اعمال رسولان ۱۶: ۱۶ – ۳۴

۱۶ یک روز که به محل دعا در کنار رودخانه می رفتیم ، به کنیزی برخوردیم که اسیر روحی ناپاک بود و فالگیری می کرد و از این راه سود کلانی عاید اربابانش می نمود.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top