Radio Aramesh Society
(PEASE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

مقالات قطب نمای روزانه

دوستان، وقتی به هر دلیل، خودتان را در سیاهچال ترس و نا امیدی می‌‌یابید، وقتی ترس و اضطراب بر روی زندگی شما سایه می ا ‌‌فکند، اولین واکنش صحیح شما باید این باشد که حضور، وفاداری و قابل اعتبار بودن خداوند را به یاد آورید.

دوستان، ما ایمانداران به عیسی مسیح، باید همواره آمادهٔ روبرویی با هر چه که او روبرو می‌‌شد و تجربه می‌‌نمود باشیم!

غلاطیان ۶: ۱۴

۱۴ و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیلۀ آن، دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا‌.

انجیل متی ۱۶: ۱۳ – ۱۷

۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید: «به نظر مردم پسر انسان کیست‌‌؟» ۱۴ آنها جواب دادند: «بعضی‌ها می‌گویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای می‌گویند: الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است»

غلاطیان ۴: ۱ – ۷

۱ مقصود من این است: تا زمانی که وارث صغیر است اگر چه مالک همۀ دارایی پدر خود باشد با یک غلام فرقی ندارد ۲ و او تا روزی که پدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیم‌ها به سر خواهد برد‌.

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

جستجو

رادیو آرامش در فیس بوک

Go to top