Radio Aramesh Society
(PEACE)
Reaching Farsi speaking people with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives!

logo 2

مقالات قطب نمای روزانه

عزیزان، آیا تاکنون شده که گفته باشید؛ "اگر خدا در خواست‌های مرا از او می‌‌شنود و مرا دوست دارد، پس چرا او پاسخ بعضی از دعا‌‌های مرا نمی دهد؟ حتی دعاهای اضطراری مرا؟"

ما گناهکاریم و به نجات احتیاج داریم!، ما گناهکاریم و احتیاج به صالح شدن در چشم خداوند را داریم! عزیزان، این گفته موضوع اصلی زندگی ماست. به طور کلی - هر انسانی دور راه برای حل این بزرگترین مشکلِ خود در پیش دارد.

  ۳ من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند، به شما اعلام کردم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد،   ۴ در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطور که انبیا پیشگویی کرده بودند. آمین!

۱قرنتیان ۱۵: ۳ - ۴

مزمور ۵۵: ۲۲

  ۲۲ مشکلات خود را به خدا واگذار و او تو را حفظ خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بلغزد و بیفتد. آمین.

عزیزان، مطالعهٔ صحیحِ کلام خدا، برای ما روشن می‌‌سازد که؛ "خداوند - بنا به مشیتِ الهی خود، بعضی اوقات اجازهٔ ورود فلاکت هایی را به زندگی ما می‌‌دهد تا منظورِ خاصِ خودش را به کمال رساند." 

Copyright ©2014 Radio Aramesh. All rights reserved

رادیو آرامش در فیس بوک

برنامه های ما در یوتیوب

Radio Aramesh

Go to top