ردیف

نام کتاب

PDF فایل

1

كتاب مقدس - تورات - زبور (مزامير، امثال) - انجيل

بسیاری از مردم کتاب مقدس و یا قسمتهایی از کتاب مقدس را به نامهای تورات موسی، زبور داود و انجیل عیسی می شناسند. ولی اکثراً این کتابها را نخوانده اند که بدانند این کتابها چه مطلبی را بیان می کند

pdf

2

عیسی که بود؟

براستی عیسی که بود؟ اگر از مسیحیان سوال کنید، می گویند که او مسیحای موعود و پسر خدا بود. سایرین ممکن است بگویند که او پیامبری بزرگ بود یا معلم برجسته اخلاقق، مروج مهر و محبت میان آدمیان، معجزه گری بزرگ و نظایر آن. اما کدامیک از اینها درست است؟

pdf

3

و خداوند مرا تعلیم داد پس دانستم
روزی که خداوند در قلبم گداشت تا قسمتی از آنچه که او به من تعلیم داده بود برای برکت دیگران بنویسم و آنچه مفت یافتم مفت بدهم، اسم آن راه هم خودش انتخاب کرد و هر دو می دانستیم چرا، تا اگر کسی بهره ای گرفت همه جلال از آن خداوند باشد.

pdf

4

تثلیث چیست؟
مسیحیان درباره خدا چه اعتقادی دارند؟ آیا به سه خدا قائلند؟ آیا معتقدند که خدا همسری اختیار کرد و صاحب فرزندی شد به نام عیسی مسیح؟ آیا خدا شریکی برای خود اختیار کرده است؟ تثلیث چیست؟

pdf

5

رﻓﻊ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻲ از دوﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ دﭼﺎر ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺗﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن رﻓﻊ ﮔﺮدد و ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ واﻗﻌﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و از ﺑﺮﻛﺎت ﺳﻤﺎو ﺷﻮ ي آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺪ

pdf

6

کتاب امثال سلیمان
هدف کتاب این است که به مردم بیاموزد چگونه دیگران را درک کنند و در هر آنچه می کنند عادل و منصف باشند. همچنین در پی آن است که به جاهلان حکمت و به جوانان فهم و بصیرت بیاموزد

pdf

7

میوه ای برتر از زر ناب
نمی توانم اینهمه علائم وجود خدا را ببینم و به او ایمان نیاورم. نمی توانم به او ایمان بیاورم و در بین ایمانداران به او نباشم. نمی توانم در بین ایمانداران به او باشم و آنها را خدمت نکنم. نمی توانم آنها را خدمت کنم و شبیه او نباشم

pdf

8

مسیحیت چیست؟
دکتر ویلیام میلر نویسنده کتاب در سال 1919 از طرف کلیسای پرزبیتری ایالات متحده آمریکا جهت خدمت مذهبی در میسیون آمریکایی به ایران آمد و در سال 1962 بعد از 43 سال خدمت شکوهمند و کم نظیر بازنشته شد و کشور ایران را ترک گفت و اکنون با همان توانایی و علاقه در کشور خود مشغول خدمت می باشد. کتاب حاضر یکی از ثمرات خدمات زمان بازنشتگی اوست که بدست ما می رسد

pdf

9

ایرانیان در کتاب مقدس
آیا متوجه شده اید که نام کشور ایران مرتباً در کتاب مقدس مسیحیان ذکر شده است؟ چهار پادشاه اول پارس: کورش، داریوش، خشایارشاه، و اردشیر بارها نامشان در کتاب مقدس ذکر شده است. ایران یکی از اولین ملیت هایی است که خدا برگزید تا اراده مقدس خود را به انجام برساند

pdf

10

 داستان های برگزیده از کتاب مقدس
کتاب مقدس با خدا شروع می کند. خداوند آسمانهای زیبا را در بالا و زمین را در پائین برای ما آفرید تا بر آن زندگی کنیم. زمانی وجود داشت که همه جا تاریک تاریک بود. نه پرنده ای بود و نه حیوانی و نه حتی صدای خنده کودکی به گوش می رسید

pdf

11

فرقه ها و شاخه های مسیحیت
تمامی ادیان و مکاتب اندیشه در آغاز راه خود، منسجم و یکپارچه بودند، خصوصا تا زمانی که رهبر صاحب کاریزمای آن در قید حیات بوده است. اما معمولا هر دین و مکتبی پس از رهبر کاریزماتیک خود به شاخه های مختلف تقسیم و منشعب شده است

pdf

12

خانواده مسیحی
در خانواده ای مسلمان بدنیا آمدم. وقتی به سن نوجوانی رسیدم با التماس از مادربزرگهایم می خواستم که به من عبادت کردن خدا را یاد بدهند. قبل از اینکه حجاب اجباری شود من با اراده خودم حجاب اسلامی ر انتخاب کردم و تمام سعی من در این بود که اگر مسلمانم، پس باید همه دستورات دین ام را انجام بدهم تا خدا را خشنود کنم

pdf

13

آیا کتاب مقدس تحریف شده است
در میان ما ایرانیان بسیار شنیده می شود که کتب مقدسه مسیحیان دست خورده یا به عبارت دیگر تحریف شده است. در این مقاله خواهیم کوشید این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم و پاسخی برای آن بیابیم

pdf

14

از سرگردانی تا رستگاری
در این عمر کوتاهی که ما داریم بین مسائلی که با آنها مواجه می شویم هیچ مسئله ای نیست که از مسئله گناه مهمتر باشد. علت این اهمیت همانا شیاع عالمگیر آن و مظاهر مختله و گوناگون آن و وخامت نتایج مخرب آن و نفوذ استواری است که پیوسته در ما دارد

pdf

15

عجیب
ما هر روز اشخاصی را ملاقات می کنیم که دارای اسامی بسیار زیبا و مناسب هستند و گاهی هم اسم هایی را می شنویم که نامناسب و نامفهومند، ولی من در تمام عمرم کسی را ندیده ام که نام او <<عجیب>> باشد

pdf