ردیفنام سایتآدرس
1 کلمه www.kalameh.com
2 رادیو مژده www.radiomojdeh.com
3 Sat7 www.sat7pars.com
4 تلویزیون محبت www.mohabat.tv
5

شبکه ۷

www.shabakeh7.com
6 فارسی نت  www.farsinet.com
7 انتشارات ۲۲۲ www.222publications.com/catalog
8 خدمات جهانی فارسی زبانان www.persianwo.org
9 سازمان خدماتی هوسپی www.hovsepian.com
10 کودک ایرانی www.koodakeirani.com
11 برنامه جوانان www.jadeyejavan.com
12 رازگاه www.razgah.com
13 سازمان تحقیقات مسیحی www.equip.org/categories
14 مرکز پژوهشهای مسیحی www.farsicrc.com
15 نقطهٔ بازگشت www.davidjeremiah.org
16 محبّت با ارزش مسیح www.lwf.org
17 انجیل صوتی www.wordproject.org
18 Ukristo www.ukristo.com
19 In Sight www.insightforliving.com 
20 In Touch www.intouch.org
21 helpguide www.helpguide.org
22 Bible Gateway www.biblegateway.com
23 Cross Roads 360 www.crossroads360.com